2. ด้านการวิจัย

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2564
ด้านการวิจัย

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2561

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 1/2564

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดอบรม “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” ให้กับนักวิจัยทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ

2. ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ชิล ชิม ช้อป บนเส้นทางท่องเที่ยว กิน ดื่ม อาหารปลอดภัย สายตะวันตก”

3. ทีมนักวิจัยเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลโตนดเมืองเพชร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ