ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 : ด้านการบริหารจัดการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566
ด้านการบริหารจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.สถิติการให้บริการบริการห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. สถิติการให้บริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

1. สถิติการให้บริการ คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. สถิติการให้บริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. รายงานสถิติการให้บริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. รายงานสถิติการให้บริการ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานอธิการบดี

1. สถิติการรับโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1-2)