ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ

เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๐๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐ คณะกรรมการสรรหาคณบดี จึงประกาศฯ การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายละเอียด

ยื่นใบสมัครและเสนอชื่อสรรหา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

DOWNLOAD ประกาศฯ | DOWNLOAD แบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

01-ประกาศสรรหาคณบดี-คณะครุฯ-คณะวิศวฯ-คณะ-IT