รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. สำนักงานอธิการบดี : รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564)

2. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : ผลการประเมินความพึงพอใจการสนับสนุนพันธกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. คณะวิทยาการจัดการ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2564

4. คณะครุศาสตร์ : รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564