การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าว

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสำหรับบุคลากร

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศฯ การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ

ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เข้าร่วมอบรมการพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครู

ผู้แทนคณครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย พร้อมรับฟังการบรรยายการศึกษาแนวใหม่ “พุทธเศรษฐศาสตร์”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 12/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 13/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 7/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 14/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 6/2564

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน