ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

การผลิตบัณฑิต

ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านการผลิตบัณฑิต

การวิจัย

ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านการวิจัย

การบริการวิชาการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านการบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การบริหารจัดการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านการการบริหารจัดการ