รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ 2566

 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงายผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy จากปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (รานงานรอบ 6 เดือน)

สำหรับคลิก Link :  แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (รานงานรอบ 6 เดือน)