3. ด้านบริการวิชาการ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563
ด้านบริการวิชาการ

3.1 สรุปการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.2 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

3.3 โครงการ “การพัฒนาเส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่า (Canopy Walkway) ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

3.5 เกษตรกรชาวนากเกลือ 7 จังหวัด เข้าอบรมมาตรฐานและระบบการผลิตเกลือทะเล พร้อมยกระดับสินค้าเกลือทะเลเข้าสู่มาตรฐาน

3.6 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.7 มรภ.เพชรบุรี นำเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์

3.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี

3.9 อุทยานฯแก่งกระจาน ร่วม ม.ราชภัฏเพชรบุรี ทดลองใช้โดรน พ่นกลิ่นเสือโคร่ง เป็นส่วนผสมระหว่างปัสสาวะ มูลเสือ น้ำอาบจากเสือ เพื่อไล่ช้างป่า”ป่าละอู” ไม่ให้เดินบนถนน