มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานวิเคราะห์ผลการประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมาตรการส่งเสริมคุณภาพและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558-2562

แผนการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2563

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

report

การใช้งบประมาณ

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

การปรับปรุงการทำงานฯ

การปรับปรุงการทำงาน

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest Handbook