ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

การผลิตบัณฑิต

การวิจัย

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การบริหารจัดการ