รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2565

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. คณะวิทยาการจัดการ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. คณะครุศาสตร์ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการรับบริการศูนย์ SIRCOP คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7. สำนักงานอธิการบดี : รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565)

8. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565