ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


            อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ (๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นไป ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนทศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง อาศัยอำนาจตามข้อ ๖ และ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วน ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังเอกสารแนบ

   PhetchaburiRe670423-1