4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.1 สรุปการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียความพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมฯ

4.3 งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ

4.4 พิธีปิดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9

4.5 ภาพบรรยากาศงานอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ วัดคงคารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี