2. ด้านการวิจัย

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563
ด้านการวิจัย

2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ปี 2561

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 1/2563

2.3 สรุปการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.4 นักวิจัย มรภ.ภูมิภาคตะวันตก ร่วมทำงานวิจัย “การท่องเที่ยวเพื่อการกิน ดื่ม อาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก”

2.5 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

2.6 นักวิจัย มรภ.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมพัฒนาสินค้าเชิงพาณิชย์ ในโครงการจับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม

2.7 บูธนิทรรศการจากภูผาสู่มหานที ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของศูนย์เกลือทะเลไทย ศูนย์วิจัยสิงขรมะริดศึกษา และตาลโตนดครบวงจร

2.8 มรภ.เพชรบุรี มอบตู้อบฆ่าเชื้อและหน้ากากป้องกันใบหน้า

2.9 มรภ.เพชรบุรี มอบตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

2.10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ R2R มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2.11 งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่นและชุมชน 2563 เรื่องการป้องกันการเกิดไอน้ำมันในอ่างน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน

2.12 งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นและชุมชน 2563 เรื่องการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบุรี สู่มาตรฐานเกษตรออินทรีย์สากล