การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 (ด้านวิจัย)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565
ด้านการวิจัย

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. ทีมนักวิจัย มรภ.เพชรบุรีและเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้แนวคิด Design Thinking

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย “การจัดการการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างมีส่วนร่วม” ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564

3. นักวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนร่วมกับนักวิจัย มทส.-อาจารย์แพทย์แผนไทย มรภ.เพชรบุรี ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของ “ฝักเพกา”

4. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา

5. ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมนำเสนอผ้า “ลายปลาทู” ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา
ในการเดินแสดงแบบผ้าไทย “สิริพัตรา บ่พิราลัย”

6. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”