หน้าแรก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | PBRU


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ก้าวไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งมั่นที่
"จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว"
โดยมีพันธกิจดังนี้

1. สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทำ งาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึง หลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำ เป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศโดยให้ความ สำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างแท้จริง
4. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ ริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและ สังคม
6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำ นึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced ExecutionPremium) โดยมีคณะกรรมการหรือ สำ นักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำ เนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit
การศึกษาที่ มร.พบ.
เรียนรู้
อย่างมือ
อาชีพ
เรียนรู้อย่างมือ "อาชีพ"
PBRU
การศึกษาที่ มร.พบ.
เรียนรู้อย่างมือ "อาชีพ"

(PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)
P : Proactive = ทำงานเขิงรุก
B : Benefit = สร้างประโยชน์ สุขที่เป็นธรรม
R : Responsibility = สำนึกนำความรู้ผิดชอบ
U : Unity = กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว

(PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)
P : Proactive = ทำงานเขิงรุก
B : Benefit = สร้างประโยชน์ สุขที่เป็นธรรม
R : Responsibility = สำนึกนำความรู้ผิดชอบ
U : Unity = กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว

(PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)
P : Proactive = ทำงานเขิงรุก
B : Benefit = สร้างประโยชน์ สุขที่เป็นธรรม
R : Responsibility = สำนึกนำความรู้ผิดชอบ
U : Unity = กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว

Hey! Do you know what is cryptocurrency, how does it work? Don't worry we are here to help you. 👍
Slider
Slider

การวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพใช้วัฒนธรรมและชุมชนเป็นรากฐานแห่งการเรียนรู้  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


การวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพใช้วัฒนธรรมและชุมชนเป็นรากฐานแห่งการเรียนรู้  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ยินดีต้อนรับน้องๆ Freshy’67 PBRU

เชิญชวนผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เนื่องใน “วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก” วันที่ 17 มิถุนายน 67

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรในงานเทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร ครั้งที่ 1

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไป

ข่าวสำหรับนักศึกษา

รู้จัก PBRU | Phetchaburi Rajabhat University

"ทํางานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม"
"สํานึกนําความรับผิดชอบ กอบกิจเป็นหนึ่งเดียว"
(PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)

Youtube Channel