ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 


       

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (9) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563 ประกอบกับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2567 โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 009/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จึงประกาศเรื่องการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี