3. ด้านบริการวิชาการ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2564
ด้านบริการวิชาการ

1. นำเสนอผลการลงพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รวมกับจังหวัดเพชรบุรี)

     1.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย การประสานความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ จังหวัดเพชรบุรีฯ

2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ส่งมอบสื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลสมอพลือ

3. ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ลงพื้นที่ จ.ประจวบฯ นำเสนอโครงการที่จะดำเนินการในปี 64

4. MOU พัฒนาท้องถิ่น

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่บ้านชุมชนพุเข็ม เตรียมพัฒนาเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยโสก ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 80 อัตรา เพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 2)

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานชั่วคราว ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย