กองกลาง Central Division

กองกลาง | Central Division

รู้จักหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน

              เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549  ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2549  ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี  ดังนี้  (1) กองกลาง  (2) กองนโยบายและแผน  (3) กองพัฒนานักศึกษา

               กองกลาง  จึงเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงาน  สำนักงานอธิการบดี  ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหน่วยงานสนับสนุนอยู่ภายใต้การดูแลของอธิการบดี โดยมีผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้รับผิดชอบ และได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกลาง  ดังนี้

                 1.  งานบริหารทั่วไป
                 2.  งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
                 3.  งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
                 4.  งานบริหารงานบุคคล
                 5.  งานประชุมและประชาสัมพันธ์

               ต่อมา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การแบ่งส่วนงานในสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี และแบ่งส่วนงานในกองกลาง  ดังนี้

                 1.  งานบริหารทั่วไป
                 2.  งานบริหารงานบุคคล
                 3.  งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
                 4.  งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ
                 5.  งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
                 6.  งานนิติการ

กองกลาง

ปรัชญา Philosophy : “ใส่ใจให้บริการ สนับสนุนงานมหาวิทยาลัย  โปร่งใสตรวจสอบได้”

วิสัยทัศน์ Vision: กองกลาง เป็นหน่วยงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ Obilgation:

  1. ให้บริการและสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

  2. ประสานงานและตอบสนองในทุกภารกิจของผู้บริหาร

  3. ให้บริการและบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

  4. ให้บริการและบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

  5. ให้บริการและบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการยานพาหนะ

  6. ให้บริการและบริหารจัดการด้านกฎหมาย

  7. ให้บริการและบริหารจัดการด้านงานสารบรรณ

  8. ให้บริการและบริหารจัดการด้านการประชุม

 

ค่านิยม Values TEAM

          Transparency  :  การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส

          Efficiency        :  มีประสิทธิภาพ

          Accuracy         :   มีความถูกต้อง

          Mind                :   พร้อมบริการด้วยใจ

 

กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง

โครงสร้างหน่วยงาน

กองกลาง

บุคลากรกองกลาง

นางภควัน จันทนเสวี

นางภควัน จันทนเสวี

ผู้อำนวยการกองกลาง
เบอร์ติดต่อ : 081-4342322
e-mail : poonim10@hotmail.com

นางนภัสภรณ์ นามสละ

รักษาการหัวหน้างานบริหารงานบุคคล
เบอร์ติดต่อ : 1502
e-mail : napatsapon.nam@mail.pbru.ac.th

นางสาวอภิญญา แจ่มใส

นางสาวอภิญญา แจ่มใส

หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน
เบอร์ติดต่อ : 081-2909724
e-mail : jamsai_aj2@hotmail.com

นางสาวศิริ แฉ่งฉายา

หัวหน้างานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ
เบอร์ติดต่อ : 085-1969631
e-mail : siri.cha@mail.pbru.ac.th

นางชุติมา แฉ่งฉายา

รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 0 3270 8605
e-mail : chutima.cha@mail.pbru.ac.th

นางกอบกาญจน์ ศิริธนาวงศ์

นางกอบกาญจน์ ศิริธนาวงศ์

หัวหน้างานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 086-3056414
e-mail : k.kobkan05@gmail.com

นางสาวอรทัย ชูเจริญ

นางสาวอรทัย ชูเจริญ

หัวหน้างานนิติการ
เบอร์ติดต่อ : 098-8670447
e-mail : orathai_119@hotmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

กองกลาง  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำหน้าที่ประสานภารกิจ สร้างความเข้าใจ เชื่อมโยงบุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารคลังและทรัพย์สิน งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และงานนิติการ

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 

เป็นศูนย์กลางด้านการบริหารเอกสารของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ รับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท ตรวจสอบ และนำเสนอผู้บริหารสั่งการ และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและค้นหาหนังสือ จัดทำหนังสือโต้ตอบ คำสั่ง ประกาศ ให้ข้อมูลเบื้องต้นและคัดแยกหนังสือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการตามคำสั่งมอบหมายงาน ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลหนังสือราชการส่งออก คำสั่ง ประกาศ เพื่อสะดวกในการค้นหา งานเลขานุการ งานบริการด้านไปรษณีย์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล โดยมีหน้าที่ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ เกี่ยวกับตำแหน่ง เงินเดือนกรอบอัตรากำลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การประเมินและแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น งานพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัย และสั่งการให้เป็นไปตามภารกิจของงานบริหารงานบุคคล รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหาต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน

มีภารกิจหลักในการควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากรายได้ของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ควบคุมการเบิกจ่าย ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ บริหารงานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น ๆ รวมถึงควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับระบบการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย การบริหารการลงทุน หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การพิจารณาการขออนุมัติโครงการ การพิจารณาร่างระเบียบทางการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ และประสานงานให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ

งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการยานพาหนะ  โดยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ การวิเคราะห์ราคา ค่าเสื่อมราคา และการให้บริการด้านยานพาหนะของมหาวิทยาลัย บริการทั้งภายในและภายนอกให้กับบุคลากรและนักศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มีหน้าที่รับผิดชอบงานประชุมต่าง ๆ สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งลักษณะของงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการด้านการประชุมเป็นหลัก ได้แก่ การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย งานธุรการและสารบรรณ งานพิธีการต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนิติการ

งานนิติการ

ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิจารณาตรวจร่าง ปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดทำยกร่างและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัยที่ทำขึ้นกับบุคคลภายในและภายนอก ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านกฎหมายและนิติกรรมต่าง ๆ แก่บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการเกี่ยวกับคดีความทั้งในทางแพ่ง ทางอาญาและคดีทางปกครอง พิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี การดำเนินการบังคับคดี ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร ตรวจพิจารณาเกี่ยวกับการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ของบุคลากร การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง สอบวินัยและหาผู้รับผิดทางละเมิด การดำเนินการกับบุคลากรที่ผิดสัญญาลาศึกษา สัญญารับทุน สัญญากู้ยืมเงินเรียน นอกจากปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่ในการกำหนดแผนงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

กองกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14)
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

 

โทรศัพท์ : 032-708605 เบอร์ภายใน : 1400
email : gad@mail.pbru.ac.th