รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การผลิตบัณฑิต

การวิจัย

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การบริหารจัดการ