รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานการประเมินความพึงพอใจงานวิชาการและบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานประเมินความพึงพอใจงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี

3. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ : การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

5. คณะวิทยาการจัดการ : รายงานการประเมินความพึงพอใจ งานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของการใช้ระบบการจัดการสารเคมี ของห้องปฏิบัติการสาขาชีววิทยา

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาชีววิทยา

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)

9. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : ผลการประเมินความพึงพอใจการสนับสนุนพันธกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10. สำนักงานอธิการบดี : รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)

11. สำนักวิทยบริการฯ : สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2563