หลักสูตรที่เปิดสอน (ได้รับการปรับปรุงหลักสูตรในปีงบประมาณ 2563)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์(4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาเคมี(4 ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

- สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

- สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(4 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ