5. ด้านการบริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2564
ด้านการบริหาร

1. คณะครุศาสตร์ : คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 113/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

2. คณะครุศาสตร์ : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร : คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม และการพัฒนาเกลือทะเลไทย

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลสารสนเทศ

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/63 (16 ต.ค.63)

6. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ : คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

7. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ : รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563

8. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ : รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563

9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 021/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย

10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 (14 ต.ค.63)

11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่2/2563 (2 พ.ย. 63)

13. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี : อุตสาหกรรม คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1149/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ

14. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

15. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1392/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันฯ (บริการวิชาการ)

16. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1392/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันฯ (ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)

17. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ (บริการวิชาการ) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

18. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ (วิจัยและพัฒนานวัตกรรม) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

19. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ (ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

20. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันฯ (บริการวิชาการ)

21. สำนักวิทยบริการฯ : คำสั่งมหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 221/2564 เรื่องแต่งตั่งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ

2. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2562

3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาท้องถิ่น

4. เตรียมความพร้อมจัดการแข่ง “โตนดรันนิ่ง”

5. สำนักงบประมาณลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

6. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ลงนามความร่วมมือจัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตรถยนต์และรถจักรยานยนต์