การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าว

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสำหรับบุคลากร

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกข้อความ ขอแจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ

กีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดอบรม “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” ให้กับนักวิจัยทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ

เพชรบุรี-ราชภัฎ มินิ-ซุปเปอร์ฮาฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานฯ

เลือกตั้ง นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอประชาสัมพันธ์ เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Assessment System)