การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 (ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. ร่วมประชุมการดำเนินงานและพิจารณายุทธศาสตร์สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

2. เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองเพชร ตามโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ “เพชรบุรี : ชุมชนบนเส้นทางการค้าโบราณ”

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดบูธโชว์สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ในงาน Phetchaburi City of Gastronomy

4. ขนมไทยใส่ไอเดีย “ทาร์ตหม้อแกง” ในกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน

5. มรภ.เพชรบุรี ส่งชุดการแสดงเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานพระนครคีรี–เมืองเพชร ประจำปี 2565

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำบูธอาหารและชุดการแสดงเข้าร่วมพิธีเปิดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35