หน้าแรก (v.1.2)

360 Legal Solutions

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | PBRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ก้าวไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งมั่นที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว”
โดยมีพันธกิจดังนี้

1. สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทำ งาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึง หลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำ เป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศโดยให้ความ สำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างแท้จริง
4. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ ริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและ สังคม
6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำ นึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced ExecutionPremium) โดยมีคณะกรรมการหรือ สำ นักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำ เนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมัครเข้าศึกษา

สอบถามเพิ่มเติม
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Website : http://acad.pbru.ac.th/
TEL : 032-708607 / 032-893001 ถึง 4

(PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)

P : Proactive = ทำงานเขิงรุก
B : Benefit = สร้างประโยชน์ สุขที่เป็นธรรม
R : Responsibility = สำนึกนำความรู้ผิดชอบ
U : Unity = กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว

การศึกษาที่ มรภ.พบ.

” เรียนรู้ อย่างมืออาชืพ ”  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Slider

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

กิจกรรมพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพจัดกิจกรรม NPT PBRU open house ฉลองครบรอบการก่อตั้งครบ 10 ปี

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน The 1st Content on Nursing skills competency using Simulation”

ข่าวสำหรับนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษาข่าวสำหรับนักศึกษาข่าวสื่อสารองค์กร

กิจกรรมพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมนักศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพจัดกิจกรรม NPT PBRU open house ฉลองครบรอบการก่อตั้งครบ 10 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักศึกษาข่าวสำหรับบุคลากร

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน The 1st Content on Nursing skills competency using Simulation”

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักศึกษา

แจ้งนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 เมื่อท่านยืนยันสิทธิ์แล้ว แนบเอกสารในระบบออนไลน์เพื่อขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

Play Video

รู้จัก PBRU | Phetchaburi Rajabhat University

“ทํางานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม” “สํานึกนําความรับผิดชอบ กอบกิจเป็นหนึ่งเดียว” (PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)