หน้าแรก (v.1.2)

360 Legal Solutions

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | PBRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ก้าวไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งมั่นที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว”
โดยมีพันธกิจดังนี้

1. สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทำ งาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึง หลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำ เป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศโดยให้ความ สำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างแท้จริง
4. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ ริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและ สังคม
6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำ นึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced ExecutionPremium) โดยมีคณะกรรมการหรือ สำ นักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำ เนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมัครเข้าศึกษา

สอบถามเพิ่มเติม
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Website : http://acad.pbru.ac.th/
TEL : 032-708607 / 032-893001 ถึง 4

(PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)

P : Proactive = ทำงานเขิงรุก
B : Benefit = สร้างประโยชน์ สุขที่เป็นธรรม
R : Responsibility = สำนึกนำความรู้ผิดชอบ
U : Unity = กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว

การศึกษาที่ มรภ.พบ.

” เรียนรู้ อย่างมืออาชืพ ”  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Slider

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

กำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษาข่าวสื่อสารองค์กร

ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษาข่าวสื่อสารองค์กร

ประกาศ กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษาข่าวสื่อสารองค์กร

ประกาศ กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษาข่าวสื่อสารองค์กร

ประกาศ กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

Play Video

รู้จัก PBRU | Phetchaburi Rajabhat University

“ทํางานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม” “สํานึกนําความรับผิดชอบ กอบกิจเป็นหนึ่งเดียว” (PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity) 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน