สำนักงานอธิการบดี Office of the President

สำนักงานอธิการบดี | OP.PBRU

รู้จักหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน

       สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและบริการของมหาวิทยาลัย  เป็นหน่วยงานที่จำเป็นต้องมีการประสานงานกับบุคลากรในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ผู้บริหาร  คณาจารย์  พนักงาน  คนงาน  นักศึกษา  และผู้มาติดต่อจากภายนอก  จึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นควบคู่กับสถาบันมาโดยตลอด  ตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูและยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู  สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตามลำดับ

           แต่เดิมสำนักงานอธิการบดี  เป็นเพียง  “ฝ่ายธุรการ”  ของโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี ต่อมาปี  พ.ศ. 2502  โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี  “ฝ่ายธุรการ”  จึงเปลี่ยนเป็น  “สำนักงานอธิการ”

            ในปี พ.ศ. 2538  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  วิทยาลัยครูเพชรบุรี  ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี  สำนักงานอธิการจึงเปลี่ยนเป็น  “สำนักงานอธิการบดี”  และ  พ.ศ. 2542  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏฉบับใหม่  ทำให้สำนักงานอธิการบดีมีภาระหน้าที่และแบ่งงานออกเป็น  4  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มการเงินและพัสดุ  กลุ่มงานบริการ  และกลุ่มอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย

             จากนั้นเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มีผลทำให้สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  ยกฐานะเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”

           วันที่  1  มีนาคม พ.ศ. 2548  มีกฎกระทรวง  จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548  ให้จัดตั้งสำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หน้า  39  เล่ม  122  ตอนที่  20ก  ลงวันที่  8 มีนาคม  2548

            วันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549  ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2549  ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี  ดังนี้  (1) กองกลาง  (2) กองนโยบายและแผน  (3) กองพัฒนานักศึกษา  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หน้า  24  เล่ม  123  ตอนที่  62ง  ลงวันที่  29 มิถุนายน  2549  ส่งผลให้สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการและบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซึ่งมีสถานภาพเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  ดังนี้

              –  กองกลาง  ประกอบด้วย   งานบริหารทั่วไป   งานบริหารงานบุคคล  งานบริหารคลังและทรัพย์สิน   งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค   งานประชุมและการประชาสัมพันธ์

              –  กองนโยบายและแผน  ประกอบด้วย    งานบริหารทั่วไป   งานนโยบายและยุทธศาสตร์  งานวิเทศสัมพันธ์

              –  กองพัฒนานักศึกษา  ประกอบด้วย  งานบริหารทั่วไป   งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ

         ถึงแม้ว่าสำนักงานอธิการบดี  จะมีการเปลี่ยนชื่อและจัดระบบโครงสร้างหน่วยงานให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นก็ตาม  สำนักงานอธิการบดีก็ยังคงเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่บริหารจัดการ  ประสานงาน  ให้การสนับสนุนงานบริหารจัดการด้านผลิตบัณฑิต  การบริการวิชาการ  งานวิจัย  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การให้ความสะดวกในด้านต่างๆตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ให้มีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยสืบไป

ปรัชญา Philosophy :สนับสนุนการบริหาร สร้างงาน สร้างคุณภาพ

วิสัยทัศน์ Vision: ในปี 2564 จะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการและการให้บริการที่เป็นเลิศ

สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี

พันธกิจ Obilgation:

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง

 2. พัฒนาระบบการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดรายได้

โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

032-708616

nabwan.emn@mail.pbru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

          สำนักงานอธิการบดีมีภาระหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของอธิการบดี เพื่อดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานออกเป็น 3 กอง 2 กลุ่มงาน และ 4 ศูนย์ ได้แก่กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์กีฬาและนันทนาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. กองกลาง

หน่วยงานย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองกลาง

 1. งานบริหารทั่วไป : เป็นศูนย์กลางด้านการบริหารเอกสารของมหาวิทยาลัย 

 2. งานบริหารงานบุคคล : มีหน้าที่ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ เกี่ยวกับตำแหน่ง เงินเดือนกรอบอัตรากำลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การประเมินและแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น งานพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัย และสั่งการให้เป็นไปตามภารกิจของงานบริหารงานบุคคล รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหาต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 3. งานบริหารคลังและทรัพย์สิน : มีภารกิจหลักในการควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 4. งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการยานพาหนะ  

 5. งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย : มีหน้าที่รับผิดชอบงานประชุมต่าง ๆ สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

 6. งานนิติการ : ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิจารณาตรวจร่าง ปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน

2. กองนโยบายและแผน

หน่วยงานย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยยุทธศาสตร์ในการวิเคราะห์กลั่นกรองนโยบาย และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และพัฒนาแผนงาน/โครงการเชิงรุกเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประสานงานกับสำนักงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ และเสนอกรอบวงเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและรายได้ ติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย วิเคราะห์และจัดทำกรอบอัตรากำลัง ประกอบด้วย 

 1. งานบริหารทั่วไป

 2. งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ

 3. งานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล

กองพัฒนานักศึกษา

3. กองพัฒนานักศึกษา

หน่วยงานย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  กำกับดูแลนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ของสังคมอีกทั้งยังทำหน้าที่เสริมสร้างพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีความยืดหยุ่นรู้จักปรับตัว มีความคิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ๆ รู้จักสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ  รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีสุขภาวะทีดีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนให้บริการและจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาได้แก่  หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การรักษาพยาบาล การเรียนนักศึกษาวิชาทหารและการผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองประจำการ และเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย

 1. งานบริหารทั่วไป

 2. งานพัฒนานักศึกษา

 3. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

 4. งานหอพักนักศึกษา

งานกายภาพ

4. กลุ่มงานพัฒนากายภาพภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานกำกับดูแลระบบงานกายภาพให้เป็นไปตามผังแม่บท จัดทำข้อมูลอาคาร (GIS) ปรับปรุงแบบอาคาร และแบบระบบสาธารณูปการ ปรับปรุงผังแม่บท รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม อาทิ สำรวจ ออกแบบคำนวณโครงการสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ออกแบบทางวิศวกรรมการทาง ออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า สุขาภิบาล การตรวจสอบและทดสอบทางด้านวิศวกรรม กำกับดูแลรักษาสวนหย่อม  สนามหญ้า รวมทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

 1. งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง

 2. งานสถานที่และภูมิทัศน์

 3. งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

 4. งานสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและจราจร

งานสื่อสารองค์กร

5. กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

หน่วยงานย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มงานสื่อสารองค์กร

กลุ่มงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บริการวิชาการ งานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ชุมชน โดยผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมวลชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคไอกชน เกิดการรับรู้ เกิดความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดี มีความพึงพอใจ และมีความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย

 1. งานผลิตสื่อและเผยแพร่

 2. งานสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ศูนย์ภาษาฯ

6. ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยงานย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

–   พัฒนาทักษะภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคคลภายนอกที่สนใจจะพัฒนาด้านทักษะภาษา โดยมีการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านภาษา และเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ด้านภาษา พร้อมทั้งให้บริการวิชาการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

   ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานด้านการขอและให้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เตรียมข้อมูลเพื่อให้รายละเอียดเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงานแปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือราชการ อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา และบุคลากรชาวต่างประเทศ รวมถึงอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัย และการให้คำปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หน่วยงานย่อยประกอบด้วย

 1. งานพัฒนาและมาตรฐานภาษา

 2. งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

DTC

7. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

หน่วยงานย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงานบริหารจัดการฐานข้อมูล และระบบสื่อผสม  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่มหาวิทยาลัยและสังคม  หน่วยงานย่อยประกอบด้วย

 1. งานบริหารทั่วไป​

 2. งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล

 3. งานบริการวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์กีฬา

8. ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

หน่วยงานย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการ

ศูนย์กีฬาและนันทนาการทำหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร จัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาภายใน พัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถ สนับสนุนบุคลากรด้านกีฬา สุขภาพ และอุปกรณ์กีฬาต่อหน่วยงานภายใน และภายนอก พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของจังหวัด ตลอดทั้งเป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมการแข่งขัน และการฝึกอบรมด้านกีฬาและสุขภาพ สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก ดูแล บำรุงรักษาอาคารกีฬาและสนามกีฬา กำกับดูแลการใช้อาคารกีฬาและสนามกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบ จัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการควบคุมดูแล หน่วยงานย่อยประกอบด้วย

 1. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ​

 2. งานบริหารสนามกีฬาและสิทธิประโยชน์

ศูนย์ทดสอบฯ

9. ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ

หน่วยงานย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขับเคลื่อนโดยกลุ่มสาขาอาชีพทั้งหมด 7 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ 1.กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 2.กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ 3.กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล 4.กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 5.กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 6.กลุ่มสาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม 7.กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาบุคลากร และทรัพยากรในท้องถิ่นเข้าสู่มาตรฐานสากล 

หน่วยตรวจสอบภายใน

10. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน วางแผนการตรวจสอบภายในและแผนปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนด และเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดี ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การออกแบบระบบงาน และวิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ และด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14)
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032-708640, สายใน 1102
email : –
เว็บไซต์ : http://op.pbru.ac.th/