5. ด้านการบริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 002 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร

5.2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 003 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหารเงิยและงบประมาณเงินรายได้

5.3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 004 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5.4 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 009 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา

5.5 คำสั่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธสาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5.6 ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเสนอชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

5.7 ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5.8 บริการขอรับใบอนุญาตขับรถและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

5.9 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5.10 นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านสิ่งแวดล้อม

5.11 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

5.12 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

5.13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1″ ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563 (รุ่นที่6)

5.14 ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.15 กิจกรรมปั่นเชื่อมความสัมพันธ์อันดามัน Royal Coast 4 จังหวัด

5.16 โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2