1. ด้านการผลิตบัณฑิต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563
ด้านการผลิตบัณฑิต

1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.2 ประกวดวงดนตรี ต้านภัยยาเสพติด PBRU Contest 2019

1.3 ประกวดภาพถ่าย PBRU Landmark

1.4 ประกวดเขียนเรียงความ “คนของพระราชา สร้างจิตอาสาพัฒนาสังคม”

1.5 ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ-พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 19

1.6 คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาลงพื้นที่บูรณาการการเรียนการสอน

1.7 ศูนย์แพทย์แผนไทยศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป เป็นอาสาสมัครเพื่อการศึกษา สำหรับบริการการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

1.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะวิทยากรจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ครั้งที่ 2

1.9 โครงการ เดิน-วิ่ง-เต้น เพื่อสุขภาพ ของนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัย

1.10 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

1.11 กลุ่มงานสื่อสารองค์กร เสริมสร้างนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่

1.12 กิจกรรมค่ายจิตอาสารวมพลังชาวไอทีเพื่อชุมชน

1.13 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

1.14 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์

1.15 การจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัยจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2563 – 2567)