การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 (ด้านบริการวิชาการ)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565
ด้านบริการวิชาการ

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย การประสานความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ จังหวัดเพชรบุรีฯ

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. คณะวิทยาการจัดการ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองบ้านในดง ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสานพลังจังหวัดเพชรบุรีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว

3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

4. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา

5. คณะวิทยาการจัดการ สานต่องานบริการวิชาการชุมชนตำบลยางหย่อง พร้อมหนุนเสริม “ตลาดเพชรยางหย่อง” ตลาดนัดชุมชน

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมมูลนิธิพระครูโกศลวัชรธรรมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2565

7. ต่อยอดผ้าลาย “เพชรราชภัฏ” สู่ลายผ้า “สุวรรณวัชร์” ผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมนำเสนอนิทรรศการเกลือทะเลไทยในพิธีทำขวัญเกลือและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต

9. นักวิจัย มรภ.เพชรบุรี นำนักวิจัย มรภ.ตะวันตก ล่องเรือสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางตะบูนพร้อมยกระดับสินค้าชุมชนสู่การค้าเชิงพาณิชย์

10. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำเสนอโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

11. ลงพื้นที่บ้านดอนขุนห้วย พัฒนาและต่อยอดอัตลักษณ์ชุมชน

12. มรภ.เพชรบุรี ยกระดับคุณภาพการปลูกข้าวปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการเกษตร

13. สร้างมูลค่าเพิ่ม “โกโก้” โดยกลุ่มเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ จ.ประจวบฯ

14. ประชุมคณะทำงานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ชมพู่เพชร”