การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าว

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสำหรับบุคลากร

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

การแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเสนอชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักงานอธิการบดีเดินหน้า “โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว”

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม “การอบรมปฏิบัติการเขียน Mobile Appication บนระบบ Android และ IOS” ให้กับบุคลากรและนักศึกษา

งานนิติการจัดอบรมกฎหมายปกครอง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กีฬาสีฮาเฮ สานสัมพันธ์น้องพี่เขียว-เหลือง ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

งานฉลองปีใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ” รำวงลั้นลา สุขอุรา ปีกุน “

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี และ นางภควัน จันทนเสวี ผู้อำนวยการกองกลาง ได้นำบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมพัฒนทักษะ “การใช้งาน Google Community & Classroom”
สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศผลการพิจารณาที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร

บันทึกข้อความ-ขอแจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

บันทึกข้อความ-ขอเชิญประชุมชี้แจงการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

บันทึกข้อความ-ขอเลื่อนการประชุมชี้แจงการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

บันทึกข้อความ-ขอให้เข้าอบรมและทดลองใช้งาน ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร + บันทึกข้อความ-จองห้องอบรม

บันทึกข้อความ-แจ้งเปลี่ยนกำหนดการอบรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-จองห้องอบรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2-2563

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี