การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 (ด้านการผลิตบัณฑิต)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565
ด้านการผลิตบัณฑิต

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์)

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)

4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์)

5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)

6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)

7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร)

8.กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร

9. มรภ.เพชรบุรีขยายเครือข่ายวิศวกรสังคม นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skill”

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skills” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

11. ลงนามความร่วมมือยกระดับการศึกษา จ.ประจวบ

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทดสอบผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้ารับเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันการสร้างนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เข้าร่วมอบรมการพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครู

2. ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ จัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

3. อาจารย์และศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

4. กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขัน “Coffee Break Contest” ร่วมเตรียมความพร้อมสู่งาน Phetchaburi City Of Gastronomy : CHA-AM Food Festival ครั้งที่ 1

6. นักศึกษาเชฟได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันทำอาหาร 2021 Potatoes USA® Young Chef Training and Competition

7. นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกระบี่กระบองและกีฬาดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

9. มรภ.เพชรบุรีลงนามความร่วมมือกับ ม.สยาม ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกิจกรรมทางด้านการศึกษาและวิชาการ

10. นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รับรางวัลชมเชยในการประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564

11. กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเพชรบุรี จัดกิจกรรม อบรม “วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศ”

12. กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมทักษะการสื่อสารให้เป็นมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

13. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำผลงานวิทยาศาสตร์ไปร่วมจัดแสดงในโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. (สายสีน้ำเงิน) ประจำปี 2565

14. กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำปรึกษา

15. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์