Tools
Register Login

TH EN CN   rss

LOADING
PREV
NEXT
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3797291544182759042511_copy.png
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7510023797291544182759042511_copy_copy.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/691477it_pbru.png
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5739634102961tb.png
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/153761923415410296tb111_copy.jpg

Welcome to PBRU.

 • รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา…
 • เชิญรับฟังธรรมะบรรยายโครงการ
 • รับตรง หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมส…
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)
 • หลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 255…

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญาตรี ภาคปกติ 11 หลักสูตร และมีทุนการศึกษาประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียน กว่า 500 ทุน

อ่านต่อ..

เชิญรับฟังธรรมะบรรยายโครงการ

การพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ ธรรมะกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมณ์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโดย นักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านต่อ..

รับตรง หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร) มรภ.เพชรบุรี

รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2558

อ่านต่อ..

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 อัตรา

อ่านต่อ..

หลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Food & Tourism Cluster เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2558

อ่านต่อ..
หัวข้อข่าว :
You are here: หน้าแรก
พุธ, 01 เม.ย. 2015
 • ประชาสัมพันธ์
 • ฝึกอบรมสัมมนา
 • รับสมัครงาน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สำหรับนักศึกษา
 • สำหรับบุคลากร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ประเภทสอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ประเภทสอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ประเภทสอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ประเภทสอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 24 มี.ค. 2015 Hits:352 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

กำหนดการอบรม และแข่งขัน MOS Olympic 2015

กำหนดการอบรม และแข่งขัน MOS Olympic 2015

กำหนดการอบรม และแข่งขัน MOS Olympic 201521 - 23 มีนาคม 2558ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2015 Hits:228 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่รู้จักมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร...

nisanti@min ความคิดเห็น 16 มี.ค. 2015 Hits:467 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลา58

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลา58

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัเพชรบุรี กำหนดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอยปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)...

nisanti@min ความคิดเห็น 16 มี.ค. 2015 Hits:342 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ตารางสอบ 2/2557 ภาคนอกเวลา

ตารางสอบ 2/2557 ภาคนอกเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ตารางสอบ 2/2557 ภาคนอกเวลา ตาารางสอบสำหรับนักศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคเรียน ที่ 2/2557 ตาารางสอบสำหรับนักศึกษานอกเวลา-ชั้นเรียน 2/557ตาารางสอบสำหรับนักศึกษานอกเวลา-รายวิชา 2/2557

nisanti@min ความคิดเห็น 16 มี.ค. 2015 Hits:107 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศเรียกตัวสารองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีการศึกษา...

nisanti@min ความคิดเห็น 13 มี.ค. 2015 Hits:173 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก(ประเภทข้อเขียน) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก(ประเภทข้อเขียน) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก(ประเภทข้อเขียน) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก(ประเภทข้อเขียน) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

attapap@min ความคิดเห็น 06 มี.ค. 2015 Hits:586 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ผลสอบเข้าปีการศึกษาโรงเรียนสาธิต 2558

ผลสอบเข้าปีการศึกษาโรงเรียนสาธิต 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558 ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 จึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิต...

nisanti@min ความคิดเห็น 27 ก.พ. 2015 Hits:234 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชถัฏเพชรบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 10...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 ก.พ. 2015 Hits:334 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศเลื่อนวันสอบสาย ค.บ. มีวันที่ประกาศ

ประกาศเลื่อนวันสอบสาย ค.บ. มีวันที่ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2558 ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 7...

nisanti@min ความคิดเห็น 13 ก.พ. 2015 Hits:489 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย "การพัฒนาละเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร"

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์/โทรสาร...

@dmin ความคิดเห็น 14 พ.ค. 2013 Hits:784 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

อบรมหลักสูตร "การพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV/eDLRU" 2 รุ่น

อบรมหลักสูตร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-ELTV/e-DLRU” ให้กับครู ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ครู...

@dmin ความคิดเห็น 09 พ.ค. 2013 Hits:901 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

รับสมัคร อาจารย์ผู้สอน ผลิตสื่อการสอน e-Learning บน Learn PBRU.

รับสมัคร อาจารย์ผู้สอน ผลิตสื่อการสอน e-Learning บน Learn PBRU.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสื่อการสอนมหาวิทยาลัยสู่ E-University (ARIT. โครงการที่ 12) ชื่อกิจกรรม :...

@dmin ความคิดเห็น 26 พ.ย. 2012 Hits:1111 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่ 6

หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2555

เรียนเขิญ นักวิขาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ เข้าโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่  6 ...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2012 Hits:2172 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1” วันที่ 13

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1” วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 2555

เรียนเขิญ พนักงานสายธุรการ นักวิชาการ นักบริหารงาน เข้าโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2012 Hits:1573 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

สัมมนาเสริมสร้างความรู้ เครือข่ายสหกิจศึกษา ๒๐ เมษายน ๕๕

สัมมนาเสริมสร้างความรู้ เครือข่ายสหกิจศึกษา ๒๐ เมษายน ๕๕

กำหนดการโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ระบบสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ...

@dmin ความคิดเห็น 01 มี.ค. 2012 Hits:1914 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

การจัดทำ e-Learning on http://sci.pbru.ac.th/moodle วันที่ 4,11,18 ก.พ. 55

การจัดทำ e-Learning on http://sci.pbru.ac.th/moodle วันที่ 4,11,18 ก.พ. 55

เรียน คณาจารย์มหาวิทยาลัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง “การจัดทำ e-learning by Moodle) http://sci.pbru.ac.th/moodle” คณาจารย์ท่านใดสนใจสามารถเข้าอบรมได้ตามวัน...

@dmin ความคิดเห็น 01 ก.พ. 2012 Hits:2202 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2558

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับสมัครการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน...

nisanti@min ความคิดเห็น 24 ม.ค. 2015 Hits:1242 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาน ประเภทวิชาการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาน ประเภทวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 6 มกราคม 2558 เรื่อง...

nisanti@min ความคิดเห็น 16 ม.ค. 2015 Hits:644 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รับสมัครพนักงาน ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1 - 58

ประกาศ รับสมัครพนักงาน ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1 - 58 จำนวน 42 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ...

nisanti@min ความคิดเห็น 07 ม.ค. 2015 Hits:2085 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานฯ สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2557

ประกาศการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานฯ สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน...

nisanti@min ความคิดเห็น 30 ธ.ค. 2014 Hits:721 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน...

ความคิดเห็น 12 พ.ย. 2013 Hits:394 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รับสมัครพนักงาน สายวิชาการ จำนวน 21 อัตรา

ประกาศ รับสมัครพนักงาน สายวิชาการ จำนวน 21 อัตรา

 ประกาศ รับสมัครพนักงาน สายวิชาการ จำนวน 21 อัตรา (495.48 kB...

ความคิดเห็น 30 ต.ค. 2013 Hits:745 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

( สำเนา )ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์...

nisanti@min ความคิดเห็น 19 มี.ค. 2015 Hits:79 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ขายทอดตลาดอาคาร 3 รายการ

ขายทอดตลาดอาคาร 3 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประมูลขายทอดตลาดอาคาร จำนวน 3...

nisanti@min ความคิดเห็น 18 มี.ค. 2015 Hits:138 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

สอบราคาซื้อระบบถ่ายทอดภาพและเสียงทางอินเตอร์เน็ต (Streaming Server)

สอบราคาซื้อระบบถ่ายทอดภาพและเสียงทางอินเตอร์เน็ต (Streaming Server)

( สำเนา )ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง  สอบราคาซื้อระบบถ่ายทอดภาพและเสียงทางอินเตอร์เน็ต...

nisanti@min ความคิดเห็น 16 มี.ค. 2015 Hits:75 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   ๑. ความเป็นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

nisanti@min ความคิดเห็น 12 มี.ค. 2015 Hits:78 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

กำหนด การเปิด - ปิดการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

กำหนด การเปิด - ปิดการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด - ปิดการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2557  ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึ้งแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2015 Hits:188 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ตารางสอบ 2/2557 ภาคนอกเวลา

ตารางสอบ 2/2557 ภาคนอกเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ตารางสอบ 2/2557 ภาคนอกเวลา ตาารางสอบสำหรับนักศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคเรียน ที่ 2/2557 ตาารางสอบสำหรับนักศึกษานอกเวลา-ชั้นเรียน 2/557ตาารางสอบสำหรับนักศึกษานอกเวลา-รายวิชา 2/2557

nisanti@min ความคิดเห็น 16 มี.ค. 2015 Hits:107 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประกาศเรียนชดเชย 2-2557

ประกาศเรียนชดเชย 2-2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันพุธ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 -...

nisanti@min ความคิดเห็น 04 ก.พ. 2015 Hits:182 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

การประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 4

การประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 4

การประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักการและเหตุผล   ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสู่สากล เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านภาษา และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน ดังนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงจัดกิจกรรมประกวดโครงการอาเซียนศึกษาในบริบทที่นักศึกษาสนใจ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้กว้างขึ้น และให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาส่งโครงการเข้าประกวดซึ่งนอกจากทำให้นักศึกษาได้ศึกษาบริบทของประเทศเพื่อนบ้านที่สนใจแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างแดนให้แก่นักศึกษาด้วย  วัตถุประสงค์...

nisanti@min ความคิดเห็น 03 ก.พ. 2015 Hits:174 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ตารางเรียนตารางสอบ สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ 2/2557

ตารางเรียนตารางสอบ สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ 2/2557

ตารางเรียนตารางสอบ ภาค ปกติ 2/2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>> รายงานตารางเรียนตารางสอบ ภาค ปกติ 2/2557 วิชาที่เปิดสอน เรียงตามรายวิชา ภาค ปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>รายวิชาที่เปิดสอน...

nisanti@min ความคิดเห็น 02 ม.ค. 2015 Hits:413 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประกาศเปิดภาคเรียน 2-2557

ประกาศเปิดภาคเรียน 2-2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การเปิด - ปิดภาคเรียนการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 53 54 55 56 57)ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี...

nisanti@min ความคิดเห็น 02 ม.ค. 2015 Hits:297 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประกาศ ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศ ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง ด้วยขณะนี้มีที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่างและสามารถเปิดให้บุคลากรแจ้งความจำนงขอเข้าพักอาศัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง  

nisanti@min ความคิดเห็น 25 ก.พ. 2015 Hits:241 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 โดยมีกำหนดยื่นความจำนงตั้งแต่วันที่ 1-19ธันวาคม...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ม.ค. 2015 Hits:349 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่11/2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีเพื่อดำเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์...

nisanti@min ความคิดเห็น 02 ม.ค. 2015 Hits:269 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง 11 พ.ย. 2556

ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง 11 พ.ย. 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556...

ความคิดเห็น 11 พ.ย. 2013 Hits:276 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

เชิญบุคลากรอบรมการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย ระเบียบการเงิน 9 พ.ย. 2556

เชิญบุคลากรอบรมการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย ระเบียบการเงิน 9 พ.ย. 2556

  ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมอบรมการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย ระเบียบการเงิน โดยมีเรื่องต่อไปนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ...

ความคิดเห็น 21 ต.ค. 2013 Hits:230 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณรายได้(ฉบับที่ 2)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณรายได้(ฉบับที่ 2)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) คำสั่งที่ 017 สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

nisanti@min ความคิดเห็น 19 ก.ค. 2013 Hits:812 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

บริการนักศึกษา

bn_mis bn_pbruloan bn_loaninfo bn_slf bn_ktb bn_scholarship bn_conscript bn_jobmua bn_health bn_ubi bn_webboard bn_horpak bn_pbru_act pbru_opac_banner_150

บริการอาจารย์

bn_personelservicetbn_onlineDB bn_cheqapbru bn_pbru_dc bn_pbru_blog pbru_opac_banner_150

บริการออนไลน์

 bnr_don bnr_radio bnr_mail  bnl_180x50isoc1212 bnr_edltv e-learning_banner

บริการฐานข้อมูลออนไลน์

bn_proquest bn_acm bn_wilson bn_springerlink-logo bn_logoEhost bn_webofscience bn_emeral bn_pubslogo-big bn_logo_ScienceDirect bn_tdc-logo bn_CHE bn_tar-logo bn_ThaiLISE-Book bn_netlibrary bn_springerlink-logo bn_acm bn_acm_dl

คณะวิชา

bn_gradbn_edubn_agrbn_scaat
bn_itbn_hsbn_mitbn_sci
 

สำนัก/สถาบัน

bn_opbn_acadbn_goldbn_rs

หน่วยงานอื่นๆ

 bn_cc bn_council bn_gad bn_plan bn_dsd bn_ctbn_audit
bn_psc bn_km bn_alumni

งานประกันคุณภาพ

bnr_rkpi14 bn_ethics52 bnr_hf bnr_complain bn_cheqapbru bn_km2

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

rss