Tools
Register Login

TH EN CN   rss

LOADING
PREV
NEXT
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3797291544182759042511_copy.png
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/373488506266122483791167satit_copy_copy_copy.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/691477it_pbru.png
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5739634102961tb.png
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/153761923415410296tb111_copy.jpg

Welcome to PBRU.

 • รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา…
 • การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงา…
 • รับตรง หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมส…
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)
 • หลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 255…

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 11 หลักสูตร และมีทุนการศึกษาประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียน กว่า 500 ทุน

อ่านต่อ..

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

  "สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก" ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ..

รับตรง หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร) มรภ.เพชรบุรี

รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2558

อ่านต่อ..

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 อัตรา

อ่านต่อ..

หลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Food & Tourism Cluster เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2558

อ่านต่อ..
หัวข้อข่าว :
You are here: หน้าแรก
เสาร์, 23 พ.ค. 2015
 • ประชาสัมพันธ์
 • ฝึกอบรมสัมมนา
 • รับสมัครงาน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สำหรับนักศึกษา
 • สำหรับบุคลากร

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคปกติ) เทอม 3/2557

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคปกติ) เทอม 3/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2557

nisanti@min ความคิดเห็น 18 พ.ค. 2015 Hits:172 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคปกติ) เทอม 3/2557

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคปกติ) เทอม 3/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ  ภาคการศึกษาที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 พ.ค. 2015 Hits:243 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์(ประเภทเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2558  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์(ประเภทเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 พ.ค. 2015 Hits:112 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี 5 ปีประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี...

nisanti@min ความคิดเห็น 12 พ.ค. 2015 Hits:347 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

สำรวจความต้องการด้านการฝึกทักษะอาชีพและทักษะความรู้การประกอบธุรกิจ

สำรวจความต้องการด้านการฝึกทักษะอาชีพและทักษะความรู้การประกอบธุรกิจ

นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประชาชนผู้สนใจ ด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี มีความประสงค์จะขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลความต้องการด้านการฝึกทักษะอาชีพ ด้านการเสริมทักษะความรู้การประกอบธุรกิจ และด้านการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ...

nisanti@min ความคิดเห็น 11 พ.ค. 2015 Hits:89 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

กำหนดการปฐมนิเทศสำหรับน้องใหม่ปี 2558

กำหนดการปฐมนิเทศสำหรับน้องใหม่ปี 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  

nisanti@min ความคิดเห็น 07 พ.ค. 2015 Hits:477 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

เรียกตัวสำรอง สายครู ประเภทสอบคัดเลือก ปี 2558 (รอบ 1)

เรียกตัวสำรอง สายครู ประเภทสอบคัดเลือก ปี 2558 (รอบ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง เรียกตัวสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558...

nisanti@min ความคิดเห็น 07 พ.ค. 2015 Hits:199 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รอบที่ 3

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบที่ ๓ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดเปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์...

nisanti@min ความคิดเห็น 07 พ.ค. 2015 Hits:144 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลา ศูนย์ประสานงานจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการร่วมกับคณะ ประจวบฯ 2558

รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลา ศูนย์ประสานงานจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการร่วมกับคณะ ประจวบฯ 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลาศูนย์ประสานงานจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการร่วมกับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558 ด้วยศูนย์ประสานงานจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการร่วมกับคณะ กำหนดเปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะเช้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)...

nisanti@min ความคิดเห็น 30 เม.ย. 2015 Hits:414 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 4 ปี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 4 ปี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 4 ปี วท.บ. ศศ.บ. รป.บ. น.บ. บธ.บ. นศ.บ....

nisanti@min ความคิดเห็น 30 เม.ย. 2015 Hits:484 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย "การพัฒนาละเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร"

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์/โทรสาร...

@dmin ความคิดเห็น 14 พ.ค. 2013 Hits:951 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

อบรมหลักสูตร "การพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV/eDLRU" 2 รุ่น

อบรมหลักสูตร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-ELTV/e-DLRU” ให้กับครู ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ครู...

@dmin ความคิดเห็น 09 พ.ค. 2013 Hits:1108 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

รับสมัคร อาจารย์ผู้สอน ผลิตสื่อการสอน e-Learning บน Learn PBRU.

รับสมัคร อาจารย์ผู้สอน ผลิตสื่อการสอน e-Learning บน Learn PBRU.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสื่อการสอนมหาวิทยาลัยสู่ E-University (ARIT. โครงการที่ 12) ชื่อกิจกรรม :...

@dmin ความคิดเห็น 26 พ.ย. 2012 Hits:1263 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่ 6

หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2555

เรียนเขิญ นักวิขาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ เข้าโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่  6 ...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2012 Hits:2326 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1” วันที่ 13

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1” วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 2555

เรียนเขิญ พนักงานสายธุรการ นักวิชาการ นักบริหารงาน เข้าโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2012 Hits:1666 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

สัมมนาเสริมสร้างความรู้ เครือข่ายสหกิจศึกษา ๒๐ เมษายน ๕๕

สัมมนาเสริมสร้างความรู้ เครือข่ายสหกิจศึกษา ๒๐ เมษายน ๕๕

กำหนดการโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ระบบสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ...

@dmin ความคิดเห็น 01 มี.ค. 2012 Hits:2131 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

การจัดทำ e-Learning on http://sci.pbru.ac.th/moodle วันที่ 4,11,18 ก.พ. 55

การจัดทำ e-Learning on http://sci.pbru.ac.th/moodle วันที่ 4,11,18 ก.พ. 55

เรียน คณาจารย์มหาวิทยาลัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง “การจัดทำ e-learning by Moodle) http://sci.pbru.ac.th/moodle” คณาจารย์ท่านใดสนใจสามารถเข้าอบรมได้ตามวัน...

@dmin ความคิดเห็น 01 ก.พ. 2012 Hits:2342 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนังงานราชการทั่วไป ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 พ.ค. 2015 Hits:133 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

nisanti@min ความคิดเห็น 01 พ.ค. 2015 Hits:780 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2558

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับสมัครการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน...

nisanti@min ความคิดเห็น 24 ม.ค. 2015 Hits:1912 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาน ประเภทวิชาการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาน ประเภทวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 6 มกราคม 2558 เรื่อง...

nisanti@min ความคิดเห็น 16 ม.ค. 2015 Hits:937 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รับสมัครพนักงาน ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1 - 58

ประกาศ รับสมัครพนักงาน ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1 - 58 จำนวน 42 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ...

nisanti@min ความคิดเห็น 07 ม.ค. 2015 Hits:2668 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานฯ สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2557

ประกาศการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานฯ สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน...

nisanti@min ความคิดเห็น 30 ธ.ค. 2014 Hits:938 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

สอบราคาซื้อเครื่องโฆษณาดิจิตอลแบบ Interactive จำนวน ๑

สอบราคาซื้อเครื่องโฆษณาดิจิตอลแบบ Interactive จำนวน ๑ ชุด

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องโฆษณาดิจิตอลแบบ...

nisanti@min ความคิดเห็น 22 พ.ค. 2015 Hits:20 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

สอบราคาซื้อระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงทางอินเตอร์เน็ต (Streaming Server) จำนวน

สอบราคาซื้อระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงทางอินเตอร์เน็ต (Streaming Server) จำนวน ๑ ระบบ

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง สอบราคาซื้อระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงทางอินเตอร์เน็ต...

nisanti@min ความคิดเห็น 22 พ.ค. 2015 Hits:19 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

TOR อาคารปฏิบัติการ การอาหาร

TOR อาคารปฏิบัติการ การอาหาร

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) TOR อาคารปฏิบัติการ การอาหาร   ๑. ความเป็นมา...

nisanti@min ความคิดเห็น 19 พ.ค. 2015 Hits:73 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

สอบราคาจ้างปรับปรุงชั้น ๖ อาคารศูนย์วิทยบริการ

สอบราคาจ้างปรับปรุงชั้น ๖ อาคารศูนย์วิทยบริการ

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงชั้น...

nisanti@min ความคิดเห็น 18 พ.ค. 2015 Hits:57 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

สอบราคาซื้อเครื่องสแกนหนังสือ

สอบราคาซื้อเครื่องสแกนหนังสือ

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสแกนหนังสือ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องสแกนหนังสือ ตามรายการ ดังนี้เครื่องสแกนหนังสือ...

nisanti@min ความคิดเห็น 07 พ.ค. 2015 Hits:89 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

สอบราคาจ้างทำตู้ติดผนัง จำนวน ๒ รายการ

สอบราคาจ้างทำตู้ติดผนัง จำนวน ๒ รายการ

( สำเนา )ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง สอบราคาจ้างทำตู้ติดผนัง...

nisanti@min ความคิดเห็น 07 พ.ค. 2015 Hits:84 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

โครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. และนักศึกษาทั่วไป

โครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. และนักศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายส่งนักศึกษารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 (ระดับชนะเลิศ) ลงวันที่ 24 เมษายน 2558...

nisanti@min ความคิดเห็น 14 พ.ค. 2015 Hits:68 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

กำหนดการปฐมนิเทศสำหรับน้องใหม่ปี 2558

กำหนดการปฐมนิเทศสำหรับน้องใหม่ปี 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  

nisanti@min ความคิดเห็น 07 พ.ค. 2015 Hits:211 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ระบบให้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบให้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดระบบ บริการต่าง ๆ แบบออนไลน์ เช่น ระบบ google App l สมัคร ระบบสมัครบริการใช้ wifi หลักฐานที่ใช้สมัคร l สมัคร ระบบ  PBRU VPN l PBRU Mail  บุคลกร  นักศึกษา l การใช้งานSMS...

nisanti@min ความคิดเห็น 07 เม.ย. 2015 Hits:185 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

กำหนด การเปิด - ปิดการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

กำหนด การเปิด - ปิดการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด - ปิดการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2557  ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึ้งแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2015 Hits:849 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ตารางสอบ 2/2557 ภาคนอกเวลา

ตารางสอบ 2/2557 ภาคนอกเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ตารางสอบ 2/2557 ภาคนอกเวลา ตาารางสอบสำหรับนักศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคเรียน ที่ 2/2557 ตาารางสอบสำหรับนักศึกษานอกเวลา-ชั้นเรียน 2/557ตาารางสอบสำหรับนักศึกษานอกเวลา-รายวิชา 2/2557

nisanti@min ความคิดเห็น 16 มี.ค. 2015 Hits:297 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประกาศเรียนชดเชย 2-2557

ประกาศเรียนชดเชย 2-2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันพุธ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 -...

nisanti@min ความคิดเห็น 04 ก.พ. 2015 Hits:364 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ผลการพิจารณาที่พักอาศัย

ผลการพิจารณาที่พักอาศัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยกำหนดยื่นความจำนงตั้งแต่วันที่ 23...

nisanti@min ความคิดเห็น 16 เม.ย. 2015 Hits:172 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ระบบให้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบให้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดระบบ บริการต่าง ๆ แบบออนไลน์ เช่น ระบบ google App...

nisanti@min ความคิดเห็น 07 เม.ย. 2015 Hits:192 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศ ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศ ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง ด้วยขณะนี้มีที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่างและสามารถเปิดให้บุคลากรแจ้งความจำนงขอเข้าพักอาศัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง  

nisanti@min ความคิดเห็น 25 ก.พ. 2015 Hits:461 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 โดยมีกำหนดยื่นความจำนงตั้งแต่วันที่ 1-19ธันวาคม...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ม.ค. 2015 Hits:496 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่11/2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีเพื่อดำเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์...

nisanti@min ความคิดเห็น 02 ม.ค. 2015 Hits:402 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง 11 พ.ย. 2556

ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง 11 พ.ย. 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556...

ความคิดเห็น 11 พ.ย. 2013 Hits:404 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

บริการนักศึกษา

bn_mis bn_pbruloan bn_loaninfo bn_slf bn_ktb bn_scholarship bn_conscript bn_jobmua bn_health bn_ubi bn_webboard bn_horpak bn_pbru_act pbru_opac_banner_150

บริการอาจารย์

bn_personelservicetbn_onlineDB bn_cheqapbru bn_pbru_dc bn_pbru_blog pbru_opac_banner_150

บริการออนไลน์

 bnr_don bnr_radio bnr_mail  bnl_180x50isoc1212 bnr_edltv e-learning_banner

บริการฐานข้อมูลออนไลน์

bn_proquest bn_acm bn_wilson bn_springerlink-logo bn_logoEhost bn_webofscience bn_emeral bn_pubslogo-big bn_logo_ScienceDirect bn_tdc-logo bn_CHE bn_tar-logo bn_ThaiLISE-Book bn_netlibrary bn_springerlink-logo bn_acm bn_acm_dl

คณะวิชา

bn_gradbn_edubn_agrbn_scaat
bn_itbn_hsbn_mitbn_sci
 

สำนัก/สถาบัน

bn_opbn_acadbn_goldbn_rs

หน่วยงานอื่นๆ

 bn_cc bn_council bn_gad bn_plan bn_dsd bn_ctbn_audit
bn_psc bn_km bn_alumni

งานประกันคุณภาพ

bnr_rkpi14 bn_ethics52 bnr_hf bnr_complain bn_cheqapbru bn_km2

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

rss