Tools
Register Login

EN l CN l TH rsstwitteryoutubefacebook

LOADING
PREV
NEXT
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/92281266478342177350524324266578965_copy_copy.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6959175899.png
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/24266578965.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/821212124479755558881.png
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/465406UBI_News10072557_2.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/40112458996.jpg

Welcome to PBRU.

 • ปาเจรา จริยา โหติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดหลั…
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาว…
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับ…
 • อบรมหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่…
 • การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเ…

ปาเจรา จริยา โหติ

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมสักการะบูรพคณาจารย์ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ่านต่อ..

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน

สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้ ปีการศึกษา ที่ 1/2557 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโทร 0817351914, 0849421354

อ่านต่อ..

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2557

อ่านต่อ..

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสภาพยาบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสภาการพยาบาลทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

อ่านต่อ..

อบรมหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สมุนไพรพื้นบ้านเชิงพาณิชย์”

ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ สมัครคัดเลือกเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ปี พ.ศ.2557 หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สมุนไพรพื้นบ้านเชิงพาณิชย์”

อ่านต่อ..

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๔

“พลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” วันเสาร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ ๑ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ่านต่อ..
หัวข้อข่าว :
You are here: หน้าแรก
ศุกร์, 22 ส.ค. 2014
 • ประชาสัมพันธ์
 • ฝึกอบรมสัมมนา
 • รับสมัครงาน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สำหรับนักศึกษา
 • สำหรับบุคลากร

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๔

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๔

กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๔ “พลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” วันเสาร์ ที่ ๒๓...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 ส.ค. 2014 Hits:60 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

“KEEP CLOUD and GO LIVE: PBRU Go Live with Google

“KEEP CLOUD and GO LIVE: PBRU Go Live with Google Apps for Education”

  ด้วยคณะกรรมการ Education go Digitalและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดงาน "KEEP CLOUD and GO LIVE...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ส.ค. 2014 Hits:135 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ ตามที่ศูนย์อาเซียบนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาที่มีศักยภาพรับทุนไปศึกษาบริบทของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่สนใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

nisanti@min ความคิดเห็น 08 ส.ค. 2014 Hits:152 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

การประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3

การประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3

การประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 3   หลักการและเหตุผล ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสู่สากล เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านภาษา และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน ดังนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษา...

nisanti@min ความคิดเห็น 08 ส.ค. 2014 Hits:145 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

โครงการบรรยายพิเศษ วัยรุ่นกับการทำธุรกิจ

โครงการบรรยายพิเศษ วัยรุ่นกับการทำธุรกิจ

โครงการบรรยายพิเศษ วัยรุ่นกับการทำธุรกิจ วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฏาคม 2557 ระหว่างเวลา 8.00- 10.30...

nisanti@min ความคิดเห็น 24 ก.ค. 2014 Hits:215 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ปี พ.ศ.2557

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ปี พ.ศ.2557

     ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ สมัครคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ก.ค. 2014 Hits:406 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 53 54 55

ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 53 54 55 56) ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 53 54 55 56)...

@dmin ความคิดเห็น 09 ก.ค. 2014 Hits:1260 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 (ส่วนภูมิภาค)

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 (ส่วนภูมิภาค)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 (ส่วนภูมิภาค) ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557...

nisanti@min ความคิดเห็น 09 ก.ค. 2014 Hits:798 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

อบรมการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ ด้วยหลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค”

อบรมการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ ด้วยหลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค”

  อบรมการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ ด้วยหลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับครูสอนวิทยาศาสตร์จำนวน...

nisanti@min ความคิดเห็น 09 ก.ค. 2014 Hits:259 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน...

nisanti@min ความคิดเห็น 09 ก.ค. 2014 Hits:381 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

อบรมการใช้งานสื่อ eDLTV 2 รุ่น 18-22 สิาหาคม 2557

อบรมการใช้งานสื่อ eDLTV 2 รุ่น 18-22 สิาหาคม 2557

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร B ชั้น 2

nisanti@min ความคิดเห็น 11 ส.ค. 2014 Hits:46 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

กำหนดการอบรมหลักสูตร พัฒนาอาจารย์อุคมศึกษามืออาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร 1-4 เม.ย. 57,

กำหนดการอบรมหลักสูตร พัฒนาอาจารย์อุคมศึกษามืออาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร 1-4 เม.ย. 57, 2-4 8 เม.ย. 57

กำหนดการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษามืออาชีพ : พัฒนาศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรที่ 1 ระหว่างวันที่ 1- 4 เมษายน...

@dmin ความคิดเห็น 26 มี.ค. 2014 Hits:819 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย "การพัฒนาละเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร"

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์/โทรสาร...

@dmin ความคิดเห็น 14 พ.ค. 2013 Hits:1410 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

อบรมหลักสูตร "การพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV/eDLRU" 2 รุ่น

อบรมหลักสูตร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-ELTV/e-DLRU” ให้กับครู ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ครู...

@dmin ความคิดเห็น 09 พ.ค. 2013 Hits:1392 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

รับสมัคร อาจารย์ผู้สอน ผลิตสื่อการสอน e-Learning บน Learn PBRU.

รับสมัคร อาจารย์ผู้สอน ผลิตสื่อการสอน e-Learning บน Learn PBRU.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสื่อการสอนมหาวิทยาลัยสู่ E-University (ARIT. โครงการที่ 12) ชื่อกิจกรรม :...

@dmin ความคิดเห็น 26 พ.ย. 2012 Hits:1640 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่ 6

หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2555

เรียนเขิญ นักวิขาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ เข้าโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่  6 ...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2012 Hits:2781 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1” วันที่ 13

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1” วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 2555

เรียนเขิญ พนักงานสายธุรการ นักวิชาการ นักบริหารงาน เข้าโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2012 Hits:1997 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

ประกาศ ผลสอบพนักงานสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต จำนวน 6 อัตรา

ประกาศ ผลสอบพนักงานสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต จำนวน 6 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดโรเงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามที่ มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดโรเงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 ส.ค. 2014 Hits:77 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาภาษาจีน

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาภาษาจีน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามที่ มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาภาษาจีน จำนวน...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 ส.ค. 2014 Hits:38 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง...

nisanti@min ความคิดเห็น 19 ส.ค. 2014 Hits:74 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ 2-2557

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ 2-2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย วิชาการ   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2257...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ส.ค. 2014 Hits:197 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รับสมัครพนักงานสายวิชาการ สาขาภาษาจีน

ประกาศ รับสมัครพนักงานสายวิชาการ สาขาภาษาจีน

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมาหวิทยาลัย สายวิชาการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศ รับสมัครพนักงานสายวิชาการ...

nisanti@min ความคิดเห็น 14 ส.ค. 2014 Hits:136 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>ประกาศ...

nisanti@min ความคิดเห็น 05 ส.ค. 2014 Hits:563 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ร่างขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ร่างขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference...

nisanti@min ความคิดเห็น 19 ส.ค. 2014 Hits:24 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมสิทธิบัตร (ลิขสิทธิ์การใช้ซอร์ตแวร์)

ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมสิทธิบัตร (ลิขสิทธิ์การใช้ซอร์ตแวร์)

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรมสิทธิบัตร (ลิขสิทธิ์การใช้ซอร์ตแวร์)             ...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 07 ส.ค. 2014 Hits:87 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศสอบราคาจ้างดูแลรักษาระบบปรับอากาศห้องเซิร์ฟเวอร์

ประกาศสอบราคาจ้างดูแลรักษาระบบปรับอากาศห้องเซิร์ฟเวอร์

( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลรักษาระบบปรับอากาศห้องเซิร์ฟเวอร์             ...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 31 ก.ค. 2014 Hits:123 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 21 ก.ค. 2014 Hits:116 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป จำนวน ๑๓ เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป จำนวน ๑๓ เครื่อง

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป จำนวน...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 21 ก.ค. 2014 Hits:100 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

แจ้งขอใช้บริการ E-mail Address

แจ้งขอใช้บริการ E-mail Address

แบบฟอร์มแจ้งขอใช้บริการ E-mail Address นี้ใช้สำหรับนักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เข้าใหม่หรือยังไม่มี E-mail Address ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อขอ Username และ Password เพื่อที่จะสามารถใช้ internet ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ก.ค. 2014 Hits:218 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประกาศคณะทำงานประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประกาศคณะทำงานประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประกาศคณะทำงานประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗เรื่อง การประกาศผลทีมนักศึกษาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ตามที่ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาที่มีศักยภาพ จำนวน ๔ ทีม รับทุนทีมละ ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)...

nisanti@min ความคิดเห็น 17 มิ.ย. 2014 Hits:284 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

เปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคเรียนที่ 3/2556

เปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคเรียนที่ 3/2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่องการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคนอเวลา ภาคเรียนที่ 3/2556ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2556 คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>เปิดภาคเรียน การลงทะเบียน...

nisanti@min ความคิดเห็น 21 มี.ค. 2014 Hits:1085 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

การเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2556

การเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่องการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2556ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2556 คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>การเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน...

nisanti@min ความคิดเห็น 21 มี.ค. 2014 Hits:874 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประเมินผลการสอนอาจารย์ภาคการศึกษา 2/2556

ประเมินผลการสอนอาจารย์ภาคการศึกษา 2/2556

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งนักศึกษาทุกสาขาทุกชั้นปีเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียน 2 /2556 บนระบบลงทะเบียน ที่ http://mis.pbru.ac.th/register หรือ server* สำรอง ซึ่งนักศึกษาสามารถดูขั้นตอนการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์จาก คู่มือ  คู่มือการประเมินผลผู้สอนออนไลน์ (427.17 kB) นี้  เพื่อมหาวิทยาลัยจะนำเอาผลการประเมินของท่านไปปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป *...

@dmin ความคิดเห็น 07 มี.ค. 2014 Hits:677 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครอาจารย์เข้าร่วม โครงการผลิตเอกสาร/ตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครอาจารย์เข้าร่วม โครงการผลิตเอกสาร/ตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

อาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่าง  ใบสมัครและกำหนดการผลิตเอกสารตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (77.25 kB)  คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ และแบบประเมินผลงาน (907.11 kB)   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน...

@dmin ความคิดเห็น 17 มิ.ย. 2014 Hits:340 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศ ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 โดยมีกำหนดยื่นความจำนงตั้งแต่วันที่ 17...

nisanti@min ความคิดเห็น 05 มิ.ย. 2014 Hits:339 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย

การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย

  การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย

nisanti@min ความคิดเห็น 05 มิ.ย. 2014 Hits:303 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

เรื่อง รายงานผลติดตามการส่ง มคอ. 3 5 และขออนุเคาะห์อาจารย์ทุกท่าน นำส่งบนระบบส่งเกรด

เรื่อง รายงานผลติดตามการส่ง มคอ. 3 5 และขออนุเคาะห์อาจารย์ทุกท่าน นำส่งบนระบบส่งเกรด

เรื่อง รายงานผลติดตามการส่ง มคอ. 3 5 และขออนุเคาะห์อาจารย์ทุกท่าน นำส่งบนระบบส่งเกรด เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน    ...

@dmin ความคิดเห็น 19 เม.ย. 2014 Hits:470 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง ด้วยขณะนี้มีห้องพักของมหาวิทยาลัยว่าง และสามารถเปิดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแจ้งความจำนง ขอเข้าพักอาศัยอ่านเพิมเติม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง 

nisanti@min ความคิดเห็น 17 เม.ย. 2014 Hits:502 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

กำหนดการอบรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตราฐาน TQF 17-18 เมษายน 2557

กำหนดการอบรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตราฐาน TQF 17-18 เมษายน 2557

 กำหนดการอบรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF (142.48 kB)

@dmin ความคิดเห็น 07 เม.ย. 2014 Hits:355 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

บริการนักศึกษา

bn_mis bn_pbruloan bn_loaninfo bn_slf bn_ktb bn_scholarship bn_conscript bn_jobmua bn_health bn_ubi bn_webboard bn_horpak bn_pbru_act pbru_opac_banner_150

บริการอาจารย์

bn_personelservicetbn_onlineDB bn_cheqapbru bn_pbru_dc bn_pbru_blog pbru_opac_banner_150

บริการออนไลน์

 bnr_don bnr_radio bnr_mail  bnl_180x50isoc1212 bnr_edltv e-learning_banner

บริการฐานข้อมูลออนไลน์

bn_proquest bn_acm bn_wilson bn_springerlink-logo bn_logoEhost bn_webofscience bn_emeral bn_pubslogo-big bn_logo_ScienceDirect bn_tdc-logo bn_CHE bn_tar-logo bn_ThaiLISE-Book bn_netlibrary bn_springerlink-logo bn_acm bn_acm_dl

คณะวิชา

bn_gradbn_edubn_agrbn_scaat
bn_itbn_hsbn_mitbn_sci

สำนัก/สถาบัน

bn_opbn_acadbn_goldbn_rs

หน่วยงานอื่นๆ

 bn_cc bn_council bn_gad bn_plan bn_dsd bn_ctbn_audit
bn_psc bn_km bn_alumni

งานประกันคุณภาพ

bnr_rkpi14 bn_ethics52 bnr_hf bnr_complain bn_cheqapbru bn_km2

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

facebook twitter youtube rss