Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อีเมล พิมพ์ PDF

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(Faculty of Industrial Technology)

 

ปรัชญา (Philosophy)

 "มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ   คุณธรรมนำเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

วิสัยทัศน์ (Vision)

      1. เป็นคณะที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์
      2. เป็นคณะของสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Socity) เป็นแหล่งที่นักศึกษาอาจารย์และประชาชนในท้องถิ่น ร่วมใช้ทรัพยากรแห่งการเรียนรู้อย่างมีอิสระในการแสวงหา วิจัย ค้นคว้า เพื่อพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิตของตนเองตลอดจนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
      3. เป็นคณะที่เสริมสร้างให้เกิด"ค่านิยมแห่งคุณภาพ (Quality Value)" ต่อผลผลิตและงานบริการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามพันธกิจของคณะ จนเป็นที่ยอมรับของสังคม
      4. เป็นคณะที่สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ระดับสถาบัน องค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อนำไปสู่คุณภาพทางวิชาการ

พันธกิจ (Mission)

       1. จัดการศึกษาใหักับท้องถิ่นในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์
       2. เป็นศูนย์บริการทางวิชาการ ค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับท้องถิ่น
       3. ทำการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเผยแพร่ผลงานการวิจัย 
       4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
       5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อและทำผลงานทางวิชาการ
       6. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
       7. ติดตามผล ประเมินผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นทราบ

 วัตถุประสงค์ (Objective)

       1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารทำประโยชน์ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
       2.เพื่อให้อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม
       3.เพื่อให้อาจารย์ของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ภายในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตรที่เปิดสอน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทปริญญาเอก ดังนี้

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ปี
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ปี
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 2 ปี
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด)
  • ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ 2 ปี
   • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

 

การจัดการศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. ดังนี้

 1. ภาคปกติ :  จัดการเรียนการสอนดังนี้
  วัน เวลาเรียน : วันจันทร์ - วันศุกร์
  เวลา  :  08.30 - 16.30 น.
  ระบบการศึกษา : เป็นระบบทวิภาค
  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2  ภาคเรียน ได้แก่
  ภาคเรียนที่ 1 มิถุนายน - กันยายน
  ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 2. ภาค กศ.บป. : จัดการเรียนการสอนดังนี้
  วันเวลาเรียน : วันเสาร์ - อาทิตย์
  เวลา :  08.30-17.00 น.
  ระบบการศึกษา : เป็นระบบไตรภาค
  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน ได้แก่
  ภาคเรียนที่ 1 มิถุนายน - กันยายน
  ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
  ภาคเรียนที่ 3 มีนาคม - พฤษภาคม

การรับสมัคร

 • ประเภทโควต้า
  • ระดับปริญาตรี เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
   • คะแนนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • ประเภทสอบคัดเลือก
  • ระดับปริญญาตรี เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • การสอบ : ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า 2.5 ตัองเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

วิธีการสมัครมี 4 ช่องทางดังนี้

 1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 2. สมัครผ่านหน่วยการเรียนรู้นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยฯ (หัวหิน ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ท่าแซะ ชุมพร นครปฐม และปากท่อ)
 3. สมัครผ่านอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่
 4. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://mis.pbru.ac.th/mis/admission.jsp

 การติดต่อ

อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร.032-493300 ต่อ 1215(คณบดี), 1250(สำนักงาน), 032-405-502 โทรสาร.032-405-502

ดูรายละเอียดเพิ่ม ที่  http://it.pbru.ac.th

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready